niedziela, 23 czerwca, 2024

Historia

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w lutym 1987roku z inicjatywy Tadeusza Zygadło, ówczesnego I sekretarza KG PZPR i Franciszka Młynarczyka – Naczelnika Gminy.
Do inicjatywy tej akces zgłosili także mieszkańcy Gminy Łącko, m.in.: Maria i Andrzej Urbaniec, Eugeniusz Piksa, Stanisław Wąchała, Helena Moryto, Barbara Arendarczyk, Tadeusz Wojnarowski, Józef Pasoń, Antoni Golonka, dr. Stanisław Kuta, Tadeusz Moryto, Józef Biernacki, Stanisław Szwarkowski, Antoni Paluch, i wielu innych

25 lutego 1987r. odbyło się zebranie w Urzędzie Gminy w Łącku,
na którym postanowiono powołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łąckiej.
Powołano 17 osobowy skład Tymczasowego Komitetu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.

W skład Komitetu wchodzą :
– dr. St. Kuta,
– Józef Pasoń,
– Barbara Arendarczyk,
– Helena Moryto,
– Stanisław Wąchała,
– Tadeusz Zygadło,
– Tadeusz Moryto,
– Franciszek Młynarczyk,
– Stanisław Szwarkowski,     – Eugeniusz Piksa,
– Henryk Ukleja,
– Wincenty Jarek,
– Andrzej Urbaniec,
– Tadeusz Wojnarowski,
– Antoni Golonka,
– Antoni Paluch,
– Józef Biernacki.

Na zebraniu tym powołano także Tymczasowy Zarząd Towarzystwa w składzie:
Przewodnicząca – Helena Moryto
Sekretarz – Barbara Arendarczyk
Członkowie:
– dr. Stanisław Kuta
– Stanisław Wąchała
– Józef Pasoń

Pierwsze walne zgromadzenie członków odbyło się 27 września 1987r w Remizie OSP w Łącku. Na posiedzeniu tym przedstawiono zebranym członkom statut stowarzyszenia. Po wniesieniu kilku poprawek statut został zatwierdzony jednogłośnie. Na zebraniu tym wybrano Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej. Od tej pory zarząd wybierany był na walnym zgromadzeniu członków na czteroletnią kadencję. Uchwalono również, by Walne Zgromadzenie Członków odbywało się corocznie, w dniu Święta Kwitnącej Jabłoni, w maju.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:
1.Helena Moryto – prezes
2.Józef Pasoń – v-ce prezes
3.mgr.Władysław Faron – v-ce prezes
4.Maria Urbaniec – skarbnik
5.mgr.Natalia Józefów – sekretarz
6.Antoni Golonka – członek
7.Eugeniusz Piksa – członek
8.Franciszek Podhalski – członek
9.płk.Franciszek Szczepaniak- członek

W początkowym okresie Towarzystwo liczyło 242 osoby, z czego 132 osoby wpłaciły pełny udział, reszta zadeklarowała chęć należenia do Towarzystwa. Przeciętnie na przestrzeni ostatnich 20 lat, do Towarzystwa należało ok. 100 osób; były to zarówno osoby urodzone i zamieszkałe na terenie Gminy Łącko, jak też osoby, które opuściły z różnych przyczyn miejsce swego urodzenia. Wielu członków z okresu powstania Towarzystwa, odeszło na zawsze, cóż taka kolej rzeczy. Wielu nowych członków zapisało się do Towarzystwa w ostatnim okresie, tj. po roku 2000, cieszy fakt że, wiele młodych osób. Niewątpliwym osiągnięciem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej do 2000 roku, jest inicjatywa odsłonięcia tablicy pamiątkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Łącku, poświęconej dr. Henrykowi Chwalibogowi – pierwszemu lekarzowi w Łącku. Odsłonięcie tablicy odbyło się bardzo uroczyście w dniu 11 listopada 1994r w dniu Święta Niepodległości, z udziałem rodziny dr. Chwaliboga. Prezesem Towarzystwa do 2000r. była p. Helena Moryto. Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 23 września 2000 r. wybrano nowy zarząd i prezesa Towarzystwa.
Pani Helena Moryto została Honorowym Prezesem w dowód uznania za zasługi, jakie wniosła w dziele utworzenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej. Nowym Prezesem wybrano p. Jadwigę Jastrzębską, która pełni tę funkcję do chwili obecnej, wybrano ją bowiem w maju 2004 roku na drugą kadencję.

Skład Zarządu wybrany w 2004 roku:
1. Jadwiga Jastrzębska – prezes TMZŁ
2. Maria Kramarczyk – vice prezes TMZŁ
3. Józef Janiczak – vice prezes TMZŁ
4. Janina Arendarczyk – skarbnik TMZŁ
5. Kazimiera Faron-Majkrzak – sekretarz TMZŁ
6. Joanna Piksa – członek TMZŁ
7. Franciszek Młynarczyk – członek TMZŁ

Każdego roku w dniu 2 listopada odprawiana jest w Kościele parafialnym w Łącku Msza św. za zmarłych członków Towarzystwa.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie opłatkowe członków TMZŁ. W Dniu Kwitnącej Jabłoni, w maju każdego roku, odbywa się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, co cztery lata sprawozdawczo – wyborcze.

12 maja 2007 roku, podczas jubileuszu 20 lecia Towarzystwa, Starosta Nowosądecki – Jan Golonka , wręczył na ręce prezesa Towarzystwa, Jadwigi Jastrzębskiej, Dyplom Uznania dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej z okazji XX lecia działalności, w uznaniu szczególnych zasług w zachowanie dziedzictwa kulturowego i upowszechniania kultury regionalnej. Helena Moryto i Jadwiga Jastrzębska zostały odznaczone Srebrnym Jabłkiem Sądeckim, za szczególne zasługi w działalności na rzecz kultury regionalnej. Obecnie do Towarzystwa należą 83 osoby, które mieszkają nie tylko w Polsce ale w Kanadzie ,USA , Australii, Niemczech, Austrii.

28 sierpnia 2012 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej obchodziło jubileusz 25lecia działalności. Po mszy świętej w intencji wszystkich byłych i obecnych członków Towarzystwa, którą  odprawił ks.prałat Józef Trzópek, koncelebrował ks. dr. Henryk Majkrzak, zaproszeni goście, sympatycy i członkowie Towarzystwa spotkali się na wspólnym obiedzie w restauracji „Oberża” w Łącku. Po części oficjalnej, gratulacjach, życzeniach, zaczęły się wspomnienia. Odżyły dawne przyjaźnie i znajomości, które postanowiono pielęgnować i utrzymywać. Starosta Nowosądecki, Jan Golonka, przyznał Towarzystwu „Złote Jabłko Sadeckie” . Z nagrodą tą związana jest także nagroda pieniężna w wysokości 3.ooo,oo zł.  Pieniądze te Towarzystwo przeznaczyło na wydanie tomiku poezji Marii Kownackiej „Polskie Madonny Ludowe”, tomik ukazał się we wrześniu 2013 roku.

26 lipca 2014 roku, z okazji 10 lecia wydawania przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Almanachu Łąckiego, darczyńcy, autorzy, sympatycy, czytelnicy, spotkali się na „Pikniku z Almanachem Łąckim”. Spotkanie miało miejsce w Karczmie „u Klagów” w Łącku. Wszyscy otrzymali w prezencie wydany przez TMZŁ i firmę FLEXERGIS z Nowego Sącza, a sponsorowany przez darczyńców, wymienionych na 1 stronie „Słowniczek gwary ludowej z okolic Łącka”, autorstwa Andrzeja Urbańca. „Słowniczek…” zostanie zamieszczony na stronie, gdzie znajdują się inne wydawnictwa Towarzystwa.

Aktualny skład Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej: Jadwiga Jastrzębska, prezes Zarządu, Rozalia Duda, wiceprezes, Stanisław Myjak, wiceprezes, Rozalia Kulasik, skarbnik, Lucyna Adamczyk, sekretarz.

Na dzień 27 listopada 2014 roku do Towarzystwa należy 81 członków. Nasi członkowie mieszkają nie tylko w Polsce, ale także w Australii, Kanadzie, USA, Niemczech, Austrii. Ze wszystkimi członkami utrzymujemy kontakt, wysyłamy im nasze wydawnictwa, a także to co ukazuje się w naszej gminie,a więc czasopisma, wydawnictwa, płyty.

Do towarzystwa może należeć każdy , kto ukończył 17 rok życia. Do czasu uzyskania pełnoletności, członkowie ci zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

W dniu 16 maja 2015 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, zgodnie z ustaleniami co do spraw do załatwienia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie,  dokonano m. in. wyboru 2 członków Zarządu,  2 członków Komisji Rewizyjnej, oraz dokonano zmian w Statucie. Członkami Zarządu TMZŁ zostali : Błażej Tolka i Marcin Brzózka. W skład Komisji Rewizyjnej powołano Janinę Arendarczyk i Stanisławę Cebulę. Rozalia Trela, która była członkiem Komisji, została jej przewodniczącą.  na dzień 16 maja 2015 roku , do TMZŁ należy 85 członków.

14 maja 2016 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Ze względu na stan zdrowia zrezygnowała Rozalia Kulasik- skarbnik Towarzystwa. Nowym skarbnikiem została Krystyna Plechta.

Nowy Zarząd wybrany w dniu 14 maja 2016 roku, na czteroletnią kadencję: Jadwiga Jastrzębska- prezes Zarządu, Rozalia Duda- vice prezes, Stanisław Myjak – vice prezes, Krystyna Plechta – skarbnik, Lucyna Adamczyk – sekretarz, Błażej Tolka – członek zarządu, Marcin Brzózka- członek Zarządu.

Składka członkowska od 2007 roku wynosi – 15 zł. rocznie, legitymacja członkowska – 5 zł

24 lipca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków TMZŁ.

Władze Statutowe wybierane są na 4 letnią kadencję , obecna obejmuje lata 2021-2025

Wybrano nowe władze statutowe.

Zarząd:

Jadwiga Jastrzębska       prezes

Marzena Setlak              wice prezes

Łukasz Szlósarczyk         wice prezes

Magdalena Śliwińska     skarbnik

Lucyna Adamczyk          sekretarz

Jerzy Trzajna                   członek

Wincenty Tokarz            członek

Komisja Rewizyjna:

Józef Janiczak                 przewodniczący

Stanisława Cebula          członek

Beata Mrówka                członek

Sąd Koleżeński bez zmian

Obecnie do Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej należy 93 członków.

Składka członkowska i opłata za legitymację bez zmian.

 

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.